10/17/2019 - پنجشنبه 25 مهر 1398
جستجو
Menu
کتب کنترل پروژه های سرمایه ای (احداثی) شهرداری تهران
 

بررسی وضعیت پروژه های سرمایه ای (احداثی) شهرداری تهران

بهمن و اسفند ماه 1395


   دریافت فایل

 
 

بررسی وضعیت پروژه های سرمایه ای (احداثی) شهرداری تهران

دی ماه 1395


   دریافت فایل

 

بررسی وضعیت پروژه های سرمایه ای (احداثی) شهرداری تهران

آبان ماه 1395


   دریافت فایل

 

بررسی وضعیت پروژه های سرمایه ای (احداثی) شهرداری تهران

شهریور ماه 1395


   دریافت فایل

 

بررسی وضعیت پروژه های سرمایه ای (احداثی) شهرداری تهران

مرداد ماه 1395


   دریافت فایل

 
 

بررسی وضعیت پروژه های سرمایه ای (احداثی) شهرداری تهران

تیر ماه 1395


   دریافت فایل

 
 

بررسی وضعیت پروژه های سرمایه ای (احداثی) شهرداری تهران

خرداد ماه 1395


   دریافت فایل

 


بررسی وضعیت پروژه های سرمایه ای (احداثی) شهرداری تهران

اردیبهشت ماه 1395


   دریافت فایلعملکرد پروژه های منتخب
(سرمایه ای-نگهداشت)
شهرداری تهران

فروردین ماه 1395
به همراه جمع بندی سال 1394 

   دریافت فایل

گزارش پایش و کنترل کلیه پروژه های سرمایه ای (احداثی) شهرداری تهران از مرداد ماه سال 49 به صورت ماهانه و منظم انجام شد و گزارش عملکرد پروژه ها در هر ماه به صورت مجلد و به همراه لوح فشرده در ختیار کلیه معاونت و مناطق 22 گانه شهرداری تهران قرار گرفت.
با ورود به سال جدید (1395)، این رویه ادامه یافته و گزارش فروردین ماه به روال گذشته تهیه و تدوین شده است. همچنین جهت ارایه " خلاصه ای از وضعیت پروژه ها در سال گذشته، خلاصه عملکرد پروژه ها در سال 49 بررسی شده و نتیجه آن با عنوان "جمعبندی سال 1394" ارایه شده است. (پیشگفتار - ص1)


بررسی وضعیت پروژه های سرمایه ای (احداثی) شهرداری تهران

اسفند ماه 1394


   دریافت فایل

پیرو پایش و کنترل پروژه های 21 گانه فرامنطقه ای و همچنین 172 پروژه شاخص شهر تهران در سال گذشته، امسال کنترل کلیه پروژه های سرمایه ای شهرداری تهران به معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری محول گردیده است و به این ترتیب کلیه مناطق و معاونت های ستادی موظف به ارایه اطلاعات پروژه های در دست اجرای خود به معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری شدند.
با توجه به حجم بالای پروژه ها و اهمیت به جهت جلوگیری ایرادات عددی در اطلاعات پروژه، با همکاری سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری، اطلاعات پروژه ها هر ماه از طریق سامانه کنترل پروژه از سوی معاونت ها و مناطق برای معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری ارسال می شد. همچنین به جهت کنترل دقیق تر صحت اطلاعات ارسال شده، برنامه بازدید پروژه های مناطق و معاونت ها تهیه شد. در ادامه مسیر برای ایجاد منظم و واحد در نحوه ارایه پیشرفت پروژه ها، ساختارهای شکست استاندارد در 21 تیپ کاری به همراه درصدهای وزنی هر تیپ پروژه تدوین و به مناطق و معاونت ها جهت ورود از اطلاعات پیشرفت ارایه گردید... (پیشگفتار - ص1)

 


بررسی وضعیت پروژه های سرمایه ای (احداثی) شهرداری تهران

بهمن ماه 1394  


   دریافت فایل

گزارش حاضر، به جهت ایجاد توسعه حوزه های ارایه اطلاعات و تنوع در گزارشات عملکرد نسبت به گزارشات سال گذشته دارای تغییرات زیادی در بخش خلاصه مدیریتی و شناسنامه پروژه ها می باشد. در بخش اول که خلاصه ی مدیریتی و تحلیل پروژه هاست، علاوه از اضافه شدن نمودارهای آماری، گزارشات تحلیلی نیز افزایش یافته است که می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
• بررسی وضعیت اعتبار و هزینه پروژه ها
• تحلیل و ارزیابی اعتبار مصوب مناطق و معاونت ها و تعداد پروژه های آنها
• گزارش وضعیت پروژه ها به تفکیک گروه های عملیاتی
در بخش دوم گزارش نیز سعی بر آن بوده است تا بخش گرافیکی مربوط به اطلاعات آماری و اطلاعات عملکردی بیشتری از پروژه ها نسبت به گذشته ارایه شود... (پیشگفتار - ص1)


بررسی وضعیت پروژه های سرمایه ای (احداثی) شهرداری تهران

دی ماه 1394


    دریافت فایل

پیرو پایش و کنترل پروژه های 21 گانه فرامنطقه ای و همچنین 172 پروژه شاخص شهر تهران در سال گذشته، امسال کنترل کلیه پروژه های سرمایه ای شهرداری تهران به معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری محول گردیده است و به این ترتیب کلیه مناطق و معاونت های ستادی موظف به ارایه اطلاعات پروژه های در دست اجرای خود به معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری شدند.
با توجه به حجم بالای پروژه ها و اهمیت به جهت جلوگیری ایرادات عددی در اطلاعات پروژه، با همکاری سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری، اطلاعات پروژه ها هر ماه از طریق سامانه کنترل پروژه از سوی معاونت ها و مناطق برای معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری ارسال می شد. همچنین به جهت کنترل دقیق تر صحت اطلاعات ارسال شده، برنامه بازدید پروژه های مناطق و معاونت ها تهیه شد. در ادامه مسیر برای ایجاد منظم و واحد در نحوه ارایه پیشرفت پروژه ها، ساختارهای شکست استاندارد در 21 تیپ کاری به همراه درصدهای وزنی هر تیپ پروژه تدوین و به مناطق و معاونت ها جهت ورود از اطلاعات پیشرفت ارایه گردید... (پیشگفتار - ص1)

 


بررسی وضعیت پروژه های سرمایه ای (احداثی) شهرداری تهران

آذرماه 1394  


    دریافت فایل

متد ارزش کسب شده روشی برای اندازه گیری و ارزیابی پیشرفت واقعی پروژه بر اساس کار انجام شده، زمان سپری شده و هزینه هاست. این روش کمک می کند تا با مقایسه برنامه اولیه  با پیشرفت واقعی، میزان بهره وری پروژه مورد ارزیابی قرار گیرد. با تهیه تصویری گویا از وضعیت پروژه و محاسبه مقداری ارزش بدست آمده، می توان برنامه اولیه را با وضعیت واقعی انجام امور مقایسه کرد و به ارزیابی روشن تری از روند پیشرفت پروژه دست یافت...  (مقدمه - ص2)


 

 


بررسی وضعیت پروژه های سرمایه ای (احداثی) شهرداری تهران

آبان ماه 1394


    دریافت فایل

متد ارزش کسب شده روشی برای اندازه گیری و ارزیابی پیشرفت واقعی پروژه بر اساس کار انجام شده، زمان سپری شده و هزینه هاست. این روش کمک می کند تا با مقایسه برنامه اولیه  با پیشرفت واقعی، میزان بهره وری پروژه مورد ارزیابی قرار گیرد. با تهیه تصویری گویا از وضعیت پروژه و محاسبه مقداری ارزش بدست آمده، می توان برنامه اولیه را با وضعیت واقعی انجام امور مقایسه کرد و به ارزیابی روشن تری از روند پیشرفت پروژه دست یافت...  (مقدمه - ص2)

 

 


بررسی وضعیت پروژه های سرمایه ای (احداثی) شهرداری تهران

شهریورماه 1394


    دریافت فایل

متد ارزش کسب شده روشی برای اندازه گیری و ارزیابی پیشرفت واقعی پروژه بر اساس کار انجام شده، زمان سپری شده و هزینه هاست. این روش کمک می کند تا با مقایسه برنامه اولیه  با پیشرفت واقعی، میزان بهره وری پروژه مورد ارزیابی قرار گیرد. با تهیه تصویری گویا از وضعیت پروژه و محاسبه مقداری ارزش بدست آمده، می توان برنامه اولیه را با وضعیت واقعی انجام امور مقایسه کرد و به ارزیابی روشن تری از روند پیشرفت پروژه دست یافت...  (مقدمه - ص2)


 

 


بررسی وضعیت پروژه های سرمایه ای (احداثی) شهرداری تهران

مردادماه 1394


    دریافت فایل

متد ارزش کسب شده روشی برای اندازه گیری و ارزیابی پیشرفت واقعی پروژه بر اساس کار انجام شده، زمان سپری شده و هزینه هاست. این روش کمک می کند تا با مقایسه برنامه اولیه  با پیشرفت واقعی، میزان بهره وری پروژه مورد ارزیابی قرار گیرد. با تهیه تصویری گویا از وضعیت پروژه و محاسبه مقداری ارزش بدست آمده، می توان برنامه اولیه را با وضعیت واقعی انجام امور مقایسه کرد و به ارزیابی روشن تری از روند پیشرفت پروژه دست یافت...  (مقدمه - ص2)

 

 

بررسی وضعیت پروژه های سرمایه ای (احداثی) شهرداری تهران

فروردین‌ماه 1394

به همراه جمع‌بندی سال 1393


    دریافت فایل

گزارش پایش و کنترل پروژه های سرمایه ای (احداثی) شهرداری تهران از شهریور ماه 93 به صورت ماهانه و منظم انجام شد و گزارش عملکرد پروژه ها در هر ماه به صورت مجلد و به همراه لوح فشرده در اختیار کلیه معاونت ها و مناطقه 22گانه شهرداری تهران قرار گرفت.

گزارش حاضر به جهت ایجاد ارائه جمع بندی عملکرد پروژه ها در سال 93 دارای تغییرات در بخش خلاصه مدیریتی می باشد...

 

 

بررسی وضعیت پروژه های سرمایه ای (احداثی) شهرداری تهران

اسفندماه 1393


    دریافت فایل

گزارش حاضر پیشرفت پروژه ها تا اسفند ماه سال 93 بوده و ...

 

 

بررسی وضعیت پروژه های سرمایه ای (احداثی) شهرداری تهران

بهمن‌ماه 1393


    دریافت فایل

گزارش حاضر پیشرفت پروژه ها تا بهمن ماه سال 93 بوده و ...

 

 

بررسی وضعیت پروژه های سرمایه ای (احداثی) شهرداری تهران

دی‌ماه 1393


    دریافت فایل

گزارش حاضر پیشرفت پروژه ها تا دی ماه سال 93 بوده و ...

 

 

بررسی وضعیت پروژه های سرمایه ای (احداثی) شهرداری تهران

آبان‌ماه 1393


    دریافت فایل

گزارش حاضر پیشرفت پروژه ها تا آبان ماه سال 93 بوده و ...

 

 

بررسی وضعیت پروژه های سرمایه ای (احداثی) شهرداری تهران

مهرماه 1393


    دریافت فایل

گزارش حاضر پیشرفت پروژه ها تا مهر ماه سال 93 بوده و ...

 

 

بررسی وضعیت پروژه های سرمایه ای (احداثی) شهرداری تهران

شهریورماه 1393


    دریافت فایل

گزارش حاضر پیشرفت پروژه ها تا شهریور ماه سال 93 بوده و ...

 

 

بررسی وضعیت پروژه های سرمایه ای (احداثی) شهرداری تهران

اسفندماه 1392


    دریافت فایل

پیرو پایش و کنترل پروژه های 12گانه فرامنطقه ای و همچنین 150 پروژه شاخص شهر تهران در سال گذشته، امسال کنترل کلیه پروژه های سرمایه ای (احداثی) شهرداری تهران به معاونت برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورا محول گردیده است و به این ترتیب کلیه مناطق و معاونتهای ستادی موظف به ارائه اطلاعات پروژه های در دست اجرای خود به معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری شدند...

گزارش حاضر پیشرفت پروژه ها تا اسفند ماه سال 92 بوده و ... (پیشگفتار)

 

 

بررسی وضعیت پروژه های سرمایه ای (احداثی) شهرداری تهران

بهمن‌ماه 1392


    دریافت فایل

پیرو پایش و کنترل پروژه های 12گانه فرامنطقه ای و همچنین 150 پروژه شاخص شهر تهران در سال گذشته، امسال کنترل کلیه پروژه های سرمایه ای (احداثی) شهرداری تهران به معاونت برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورا محول گردیده است و به این ترتیب کلیه مناطق و معاونتهای ستادی موظف به ارائه اطلاعات پروژه های در دست اجرای خود به معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری شدند...

گزارش حاضر پیشرفت پروژه ها تا بهمن ماه سال 92 بوده و ... (پیشگفتار)

 

 

بررسی وضعیت پروژه های سرمایه ای (احداثی) شهرداری تهران

دی‌ماه 1392


    دریافت فایل

پیرو پایش و کنترل پروژه های 12گانه فرامنطقه ای و همچنین 150 پروژه شاخص شهر تهران در سال گذشته، امسال کنترل کلیه پروژه های سرمایه ای (احداثی) شهرداری تهران به معاونت برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورا محول گردیده است و به این ترتیب کلیه مناطق و معاونتهای ستادی موظف به ارائه اطلاعات پروژه های در دست اجرای خود به معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری شدند...

گزارش حاضر پیشرفت پروژه ها تا دی ماه سال 92 بوده و ... (پیشگفتار)

 

 

بررسی وضعیت پروژه های سرمایه ای (احداثی) شهرداری تهران

آذرماه 1392


    دریافت فایل

پیرو پایش و کنترل پروژه های 12گانه فرامنطقه ای و همچنین 150 پروژه شاخص شهر تهران در سال گذشته، امسال کنترل کلیه پروژه های سرمایه ای (احداثی) شهرداری تهران به معاونت برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورا محول گردیده است و به این ترتیب کلیه مناطق و معاونتهای ستادی موظف به ارائه اطلاعات پروژه های در دست اجرای خود به معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری شدند...

گزارش حاضر پیشرفت پروژه ها تا آذر ماه سال 92 بوده و ... (پیشگفتار)

 

 

بررسی وضعیت پروژه های سرمایه ای (احداثی) شهرداری تهران

آبان‌ماه 1392


    دریافت فایل

پیرو پایش و کنترل پروژه های 12گانه فرامنطقه ای و همچنین 150 پروژه شاخص شهر تهران در سال گذشته، امسال کنترل کلیه پروژه های سرمایه ای (احداثی) شهرداری تهران به معاونت برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورا محول گردیده است و به این ترتیب کلیه مناطق و معاونتهای ستادی موظف به ارائه اطلاعات پروژه های در دست اجرای خود به معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری شدند...

گزارش حاضر پیشرفت پروژه ها تا آبان ماه سال 92 بوده و ... (پیشگفتار)

 

 

بررسی وضعیت پروژه های سرمایه ای (احداثی) شهرداری تهران

مهرماه 1392


    دریافت فایل

پیرو پایش و کنترل پروژه های 12گانه فرامنطقه ای و همچنین 150 پروژه شاخص شهر تهران در سال گذشته، امسال کنترل کلیه پروژه های سرمایه ای (احداثی) شهرداری تهران به معاونت برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورا محول گردیده است و به این ترتیب کلیه مناطق و معاونتهای ستادی موظف به ارائه اطلاعات پروژه های در دست اجرای خود به معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری شدند...

گزارش حاضر پیشرفت پروژه ها تا مهر ماه سال 92 بوده و ... (پیشگفتار)

 

 

گزارش مدیریتی کنترل و ارزیابی

150 پروژه منتخب شهر تهران

خردادماه 1392


    دریافت فایل

بر اساس دستور شهردار محترم تهران، طی بخشنامه شماره 350521/100 مورخ 05/04/1390 کنترل و پالایش پروژه های شریانی تهران در سال های گذشته به معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری محول گردید...

گزارش حاضر در دو بخش اصلی تدوین شده است. بخش اول خلاصه مدیریتی و تحلیل پروژه هاست. در این بخش سعی شده نمای روشنی از پروژه ها بر اساس دسته بندی متنوع نظیر موارد زیر ارائه گردد:

v وضعیت انحراف پیشرفت فیزیکی به تفکیک مناطق و معاونت ها

v وضعیت پروژه های شاخص به تفکیک حوزه های ماموریت

v وضعیت پیشرفت پروژه ها به تفکیک دهک های پیشرفتی

v وضعیت پروژه ها به تفکیک اعتبارات مصوب

در بخش دوم گزارش، اطلاعات کلیه پروژه ها به تفکیک مناطق 22گانه و معاونت ها و به تفکیک کدپروژه درج شده است... گزارش حاضر پیشرفت پروژه ها تا خرداد ماه سال 92 بوده و ... (پیشگفتار)

 

گزارش مدیریتی کنترل و ارزیابی

150 پروژه منتخب شهر تهران

اردیبهشت‌ماه 1392


    دریافت فایل

بر اساس دستور شهردار محترم تهران، طی بخشنامه شماره 350521/100 مورخ 05/04/1390 کنترل و پالایش پروژه های شریانی تهران در سال های گذشته به معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری محول گردید...

گزارش حاضر در دو بخش اصلی تدوین شده است. بخش اول خلاصه مدیریتی و تحلیل پروژه هاست. در این بخش سعی شده نمای روشنی از پروژه ها بر اساس دسته بندی متنوع نظیر موارد زیر ارائه گردد:

v وضعیت انحراف پیشرفت فیزیکی به تفکیک مناطق و معاونت ها

v وضعیت پروژه های شاخص به تفکیک حوزه های ماموریت

v وضعیت پیشرفت پروژه ها به تفکیک دهک های پیشرفتی

v وضعیت پروژه ها به تفکیک اعتبارات مصوب

در بخش دوم گزارش، اطلاعات کلیه پروژه ها به تفکیک مناطق 22گانه و معاونت ها و به تفکیک کدپروژه درج شده است... گزارش حاضر پیشرفت پروژه ها تا اردیبهشت ماه سال 92 بوده و ... (پیشگفتار)

 

گزارش مدیریتی کنترل و ارزیابی

150 پروژه منتخب شهر تهران

اسفندماه 1391


    دریافت فایل

بر اساس دستور شهردار محترم تهران، طی بخشنامه شماره 350521/100 مورخ 05/04/1390 کنترل و پالایش پروژه های شریانی تهران در سال های گذشته به معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری محول گردید...

گزارش حاضر در دو بخش اصلی تدوین شده است. بخش اول خلاصه مدیریتی و تحلیل پروژه هاست. در این بخش سعی شده نمای روشنی از پروژه ها بر اساس دسته بندی متنوع نظیر موارد زیر ارائه گردد:

v وضعیت انحراف پیشرفت فیزیکی به تفکیک مناطق و معاونت ها

v وضعیت پروژه های شاخص به تفکیک حوزه های ماموریت

v وضعیت پیشرفت پروژه ها به تفکیک دهک های پیشرفتی

v وضعیت پروژه ها به تفکیک اعتبارات مصوب

در بخش دوم گزارش، اطلاعات کلیه پروژه ها به تفکیک مناطق 22گانه و معاونت ها و به تفکیک کدپروژه درج شده است... گزارش حاضر پیشرفت پروژه ها تا اسفند ماه سال 91 بوده و ... (پیشگفتار)

 

گزارش مدیریتی کنترل و ارزیابی

150 پروژه منتخب شهر تهران

بهمن‌ماه 1391


    دریافت فایل

بر اساس دستور شهردار محترم تهران، طی بخشنامه شماره 350521/100 مورخ 05/04/1390 کنترل و پالایش پروژه های شریانی تهران در سال های گذشته به معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری محول گردید...

گزارش حاضر در دو بخش اصلی تدوین شده است. بخش اول خلاصه مدیریتی و تحلیل پروژه هاست. در این بخش سعی شده نمای روشنی از پروژه ها بر اساس دسته بندی متنوع نظیر موارد زیر ارائه گردد:

v وضعیت انحراف پیشرفت فیزیکی به تفکیک مناطق و معاونت ها

v وضعیت پروژه های شاخص به تفکیک حوزه های ماموریت

v وضعیت پیشرفت پروژه ها به تفکیک دهک های پیشرفتی

v وضعیت پروژه ها به تفکیک اعتبارات مصوب

در بخش دوم گزارش، اطلاعات کلیه پروژه ها به تفکیک مناطق 22گانه و معاونت ها و به تفکیک کدپروژه درج شده است... گزارش حاضر پیشرفت پروژه ها تا بهمن ماه سال 91 بوده و ... (پیشگفتار)

 

گزارش مدیریتی کنترل و ارزیابی

150 پروژه منتخب شهر تهران

دی‌ماه 1391


    دریافت فایل

بر اساس دستور شهردار محترم تهران، طی بخشنامه شماره 350521/100 مورخ 05/04/1390 کنترل و پالایش پروژه های شریانی تهران در سال های گذشته به معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری محول گردید...

گزارش حاضر در دو بخش اصلی تدوین شده است. بخش اول خلاصه مدیریتی و تحلیل پروژه هاست. در این بخش سعی شده نمای روشنی از پروژه ها بر اساس دسته بندی متنوع نظیر موارد زیر ارائه گردد:

v وضعیت انحراف پیشرفت فیزیکی به تفکیک مناطق و معاونت ها

v وضعیت پروژه های شاخص به تفکیک حوزه های ماموریت

v وضعیت پیشرفت پروژه ها به تفکیک دهک های پیشرفتی

v وضعیت پروژه ها به تفکیک اعتبارات مصوب

در بخش دوم گزارش، اطلاعات کلیه پروژه ها به تفکیک مناطق 22گانه و معاونت ها و به تفکیک کدپروژه درج شده است... گزارش حاضر پیشرفت پروژه ها تا دی ماه سال 91 بوده و ... (پیشگفتار)

 

گزارش مدیریتی کنترل و ارزیابی

150 پروژه منتخب شهر تهران

آذرماه 1391


   دریافت فایل

بر اساس دستور شهردار محترم تهران، طی بخشنامه شماره 350521/100 مورخ 05/04/1390 کنترل و پالایش پروژه های شریانی تهران در سال های گذشته به معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری محول گردید...

گزارش حاضر در دو بخش اصلی تدوین شده است. بخش اول خلاصه مدیریتی و تحلیل پروژه هاست. در این بخش سعی شده نمای روشنی از پروژه ها بر اساس دسته بندی متنوع نظیر موارد زیر ارائه گردد:

v وضعیت انحراف پیشرفت فیزیکی به تفکیک مناطق و معاونت ها

v وضعیت پروژه های شاخص به تفکیک حوزه های ماموریت

v وضعیت پیشرفت پروژه ها به تفکیک دهک های پیشرفتی

v وضعیت پروژه ها به تفکیک اعتبارات مصوب

در بخش دوم گزارش، اطلاعات کلیه پروژه ها به تفکیک مناطق 22گانه و معاونت ها و به تفکیک کدپروژه درج شده است... گزارش حاضر پیشرفت پروژه ها تا آذر ماه سال 91 بوده و ... (پیشگفتار)

 

گزارش مدیریتی کنترل و ارزیابی

150 پروژه منتخب شهر تهران

آبان‌ماه 1391


    دریافت فایل

بر اساس دستور شهردار محترم تهران، طی بخشنامه شماره 350521/100 مورخ 05/04/1390 کنترل و پالایش پروژه های شریانی تهران در سال های گذشته به معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری محول گردید...

گزارش حاضر در دو بخش اصلی تدوین شده است. بخش اول خلاصه مدیریتی و تحلیل پروژه هاست. در این بخش سعی شده نمای روشنی از پروژه ها بر اساس دسته بندی متنوع نظیر موارد زیر ارائه گردد:

v وضعیت انحراف پیشرفت فیزیکی به تفکیک مناطق و معاونت ها

v وضعیت پروژه های شاخص به تفکیک حوزه های ماموریت

v وضعیت پیشرفت پروژه ها به تفکیک دهک های پیشرفتی

v وضعیت پروژه ها به تفکیک اعتبارات مصوب

در بخش دوم گزارش، اطلاعات کلیه پروژه ها به تفکیک مناطق 22گانه و معاونت ها و به تفکیک کدپروژه درج شده است... گزارش حاضر پیشرفت پروژه ها تا مهر ماه سال 91 بوده و ... (پیشگفتار)

 

گزارش مدیریتی کنترل و ارزیابی

150 پروژه منتخب شهر تهران

مهرماه 1391


    دریافت فایل

بر اساس دستور شهردار محترم تهران، طی بخشنامه شماره 350521/100 مورخ 05/04/1390 کنترل و پالایش پروژه های شریانی تهران در سال های گذشته به معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری محول گردید...

گزارش حاضر در دو بخش اصلی تدوین شده است. بخش اول خلاصه مدیریتی و تحلیل پروژه هاست. در این بخش سعی شده نمای روشنی از پروژه ها بر اساس دسته بندی متنوع نظیر موارد زیر ارائه گردد:

v وضعیت انحراف پیشرفت فیزیکی به تفکیک مناطق و معاونت ها

v وضعیت پروژه های شاخص به تفکیک حوزه های ماموریت

v وضعیت پیشرفت پروژه ها به تفکیک دهک های پیشرفتی

v وضعیت پروژه ها به تفکیک اعتبارات مصوب

در بخش دوم گزارش، اطلاعات کلیه پروژه ها به تفکیک مناطق 22گانه و معاونت ها و به تفکیک کدپروژه درج شده است... گزارش حاضر پیشرفت پروژه ها تا آبان ماه سال 91 بوده و ... (پیشگفتار)

 فرایند اجرایی بر اساس روش اوکلند